Aviso legal

GAL
De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poñemos á súa disposición os seguintes datos: La Melona Asociación Cultural está domiciliada na rúa de Morón número 7- L (Santiago de Compostela), con CIF G70538004. Rexistrada no Rexistro De Asociacións Culturais de Galicia.
Na web lamelona.es hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre a actividade da asociación.
CONDICIÓNS DE USO
As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Non se permiten condutas que vaian contra a lei, os dereitos ou intereses de terceiros. Ser usuario da web de lamelona.es implica que recoñece ler e aceptar as presentes condicións e o que as estenda a normativa legal aplicable nesta materia. Se polo motivo que for non está de acordo con estas condicións non continúe usando esta web. Calquera tipo de notificación e/ou reclamación soamente será válida por notificación escrita e/ou correo certificado.
RESPONSABILIDADES
La Melona non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou cualesquier outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo, tendo en conta os art. 11 e 16 da LSSI-CE, La Melona comprométese á retirada ou no seu caso bloqueo daqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. Tampouco a entidade responsabilizarase dos danos e prexuízos que se produzan por fallos ou malas configuracións do software instalado no computador do internauta. Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario conéctese a internet. Igualmente non se garante lainexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web. Así mesmo, La Melona resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación do mesmo, en calquera momento sen asumir algunha responsabilidade por iso.
PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La Melona é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, fóra dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa. Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito da La Melona. Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxerencias ou ideas, considerarase cedida á Melona de maneira gratuíta. Non debe enviarse información que NON poida ser tratada deste xeito.

ES

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los siguientes datos: La Melona Asociación Cultural está domiciliada en la rúa de Morón número 7-L (Santiago de Compostela), con CIF G70538004. Inscrita en el Registro De Asociaciones Culturales de Galicia.

En la web lamelona.es hay una serie de contenidos de carácter informativo sobre la actividad de la
asociación.

 

CONDICIONES DE USO

Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros.

 

Ser usuario de la web de lamelona.es implica que reconoce haber leído y aceptado las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta web.

 

Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita y/o correo certificado.

 

RESPONSABILIDADES

La Melona no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador.

Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, La Melona se compromete a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.

 

Tampoco la entidad se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el usuario se conecte a internet. Igualmente no se garantiza lainexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web.

 

Así mismo, La Melona se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su página web, así como la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La Melona es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta empresa.

 

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el consentimiento por escrito de La Melona.

 

Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se considerará cedida a La Melona de manera gratuita. No debe enviarse información que NO pueda ser tratada de este modo.

 

Descargar estatutos